Dla autorów

 1. Autor dostarcza tekst publikacji redaktorowi naczelnemu w 2 egzemplarzach w postaci wydruku oraz na nośniku elektronicznym ponosząc przy tym odpowiedzialność za jakość merytoryczną, stylistykę i poprawność gramatyczną oraz jakość techniczną materiału.
 1. Układ materiałów w publikacji składanej do wydawnictwa:
 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wykazy skrótów i oznaczeń,
 • wstęp/przedmowa,
 • tekst główny z przypisami,
 • aneksy,
 • bibliografia,
 • słowniki terminów,
 • indeksy (jeśli mają być wykonywane),
 • wykazy ilustracji, tabel, itp.
 1. Notki informacyjne

Autor (razem z maszynopisem) powinien dostarczyć:

 • informację o książce (streszczenie) o objętości ok. trzech akapitów,
 • krótką notatkę o sobie,

tekst będzie przeznaczony do wykorzystania na okładce. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji (ze zgodą recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty), podkreślający atrakcyjność książki.

 • informację do katalogu wydawniczego, przedstawiającą tematykę pracy, układ treści, atuty książki,
 • słowa kluczowe,
 • krótką notki o książce w języku angielskim.

 

TEKST

 • papier formatu A4,
 • plik tekstowy w formacie Word 97 lub wyższy,
 • czcionka 12 punktów Times New Roman,
 • w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów,
 • interlinia 1,5 wiersza,
 • lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm,
 • druk jednostronny,
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne, cytaty (jeśli wyróżnione w tekście) – czcionka 10 punktów,
 • streszczenia polsko i anglojęzyczne – czcionka 10 punktów,
 • nazwiska i dane autorów – czcionka 11 punktów,
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja).

ILUSTRACJE

 • ryciny, fotografie przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy (podpisy pod ilustracjami – czcionka 10 punktów,
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku

z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze)

i wydruku w tekście lub na osobnej stronie,

 • fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu,
 • wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji).

OPISY BIBLIOGRAFICZNE

 • opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu (przykłady zapisu jak w instrukcji poniżej).

 

 1. Obowiązkiem autora jest uwzględnić krytyczne uwagi zawarte w recenzjach i przedstawić poprawioną wersję publikacji (tekst wydrukowany i na nośniku elektronicznym),
 1. Po przełamaniu materiału autor zobowiązany jest wykonać korektę autorską tekstu.
 2. Autor otrzyma publikację do korekty autorskiej. Tekst będzie poprawiony i złamany do formatu, w wersji zbliżonej do ostatecznej. Zmiany w wersji składanej do druku mogą wynikać z wprowadzania  poprawek wyznaczonych podczas korekty.
 1. W czasie korekty autorskiej można wnieść wyłącznie poprawki powstałe z winy wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki autora. Ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu.
 1. Większych zmian podczas korekty autorskiej wydawnictwo nie dopuszcza i nie zostaną one wprowadzone do tekstu.
 1. Autor zatwierdza publikację do druku (tekst i okładkę).

 

 1. Redaktor naukowy tomu przekazuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której   określa układ artykułu i jego elementy składowe.
 1. Redaktor naukowy weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia). Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).
 2. Redaktor naukowy przekazuje do wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i streszczenia obcojęzyczne do każdego artykułu (całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej).
 3. Redaktor naukowy przygotowuje notki informacyjne o książce.
 4. Podczas procesu wydawniczego redaktor jest pośrednikiem między autorami artykułów a wydawnictwem, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

 

 • przypis prosty
 1. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25.
 • przypis pracy pod redakcją

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2007, s. 99.

 • przypis do artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją
 1. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych (1975-1995). W: Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998, s. 110.
 • przypisy do artykułu z czasopisma
 1. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100, s. 218-219.
 • polska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję

tamże, s. 22.

 • polska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane
 1. Rybakowski, dz.cyt., s. 270.
 • cytowanie ze stron internetowych
 1. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [online], [dostęp: 14.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.firma.7finanse.pl/n/PromocjaFirmNaPortalachSpolecznosciowych_2010-07-15.html

Uwaga

Przypisy należy umieszczać u dołu strony, a nie na końcu rozdziału.

 

Skip to content