Etyka wydawnicza

KODEKS ETYKI WYDAWNICZEJ WYDAWNICTWA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO

Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu (zwane dalej Wydawnictwem) podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieganienadużyciom i nierzetelności autorskiej. Kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE https://publicationethics.org

Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej są obowiązujące dla wszystkich monografii naukowych wydawanych przez Wydawnictwo.

 

Zasady dotyczące Wydawcy

 1. Wydawnictwo stosuje procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych dzieł. Głównym kryterium oceny każdego dzieła jest wartość naukowa, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
 2. Wydawnictwo sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz dąży do skutecznego wyeliminowania praktyk sprzecznych z przyjętymi standardami. Wykorzystuje przy tym posiadaną wiedzę i dostępne narzędzia.
 3. Wydawnictwo w przypadku postępowania dotyczącego potencjalnych naruszeń bazuje na standardach opracowanych przez COPE. Stwierdzone i udokumentowane przypadki nierzetelności naukowej, będą ujawniane, a pracodawcy autora będą powiadamiani o stwierdzonych naruszeniach.
 4. Wydawnictwo zapewnia dobór kompetentnych recenzentów z uwzględnieniem ich dorobku badawczego oraz kwalifikacji w zakresie danego obszaru naukowego.
 5. Wydawnictwo przeciwdziała konfliktom interesów autorów, redaktorów, recenzentów i tłumaczy.
 6. Wydawnictwo dochowuje tajemnicy wydawniczej i nie udostępnia informacji na temat zgłoszonych dzieł osobom nieuprawnionym.
 7. Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację na każdym etapie wydawniczym, także po jej wydaniu, jeśli:
  – praca nosi znamiona plagiatu,

– zachodzi podejrzenie o: zduplikowanie publikacji, sfabrykowanie danych, autorstwo widmo (ghostwriting) czy autorstwo gościne (guest autorship),
– doszło do naruszenia zasad etyki wydawniczej.

 1. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych (zgodne z zasadami RODO).

 

Zasady dotyczące autorów

 1. Przekazane do Wydawnictwa dzieło musi stanowić zapis wkładu własnego autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku naukowego, badawczego innych specjalistów danej dziedziny.
 2. Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. W przypadku publikacji wieloautorskich w oświadczeniu określa się udział wszystkich współautorów w powstanie dzieła.
 3. Autorzy powinni upewnić się, że napisana przez nich praca jest w całości oryginalna. W przypadku, gdy autorzy wykorzystali prace i/lub słowa innych autorów, powinny one zostać odpowiednio przywołane lub zacytowane.
 4. Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w przedłożonym dziele są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku dostrzeżenia błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych. Jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy oraz współpraca z nimi w celu wycofania publikacji albo opublikowania odpowiedniej erraty.
 5. Autor na żądanie Wydawnictwa zapewnia dostęp do prezentowanych w pracy wyników badań, także po opublikowaniu dzieła.
 6. Autor składa odpowiednie oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie dzieła oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (umowa wydawnicza z autorem).

Zasady dotyczące redaktora naukowego prac zbiorowych

Redaktor naukowy:

 1. podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu materiału do publikacji zbiorowej,
 2. dba o rzetelne przygotowanie zgłoszonych materiałów, spójność sposobów cytowania, przypisów i literatury,
 3. dba o zapewnienie rzetelności naukowej, a w przypadku stwierdzenia nieuczciwych praktyk wycofuje tekst z publikacji i informuje o tym fakcie Wydawnictwo, celem przeprowadzenia stosownej procedury,
 4. współpracuje z autorami pracy zbiorowej, informuje ich o naniesionych poprawkach w ramach redakcji naukowej i upewnia się, ze akceptują oni zaproponowane zmiany,
 5. dba o zachowanie zasady poufności w procesie wydawniczym.

Zasady dotyczące recenzentów:

Recenzent naukowy:

 1. przyjmuje do recenzowania jednie te prace, które są zgodne z jego zainteresowaniami naukowymi,
 2. upewnia się, że pomiędzy nim a autorem monografii nie zachodzi konflikt interesów, przez który rozumie się między innymi: pokrewieństwo i powinowactwo, bliskie relacje osobiste, związki prawne, relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat,
 3. przygotowuje recenzję na piśmie w ustalonym z Wydawnictwem terminie,
 4. formułuje rzetelne, umotywowane opinie dotyczące recenzowanej pracy, nie używa argumentów ad personam, nie dyskryminuje autorów ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, religię czy poglądy polityczne,
 5. w przedstawionej recenzji zwraca uwagę na wartość naukową, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu oraz formułuje jednoznaczną rekomendację dotyczącą przekazania pracy do publikacji lub jej odrzucenia,
 6. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przejawów nierzetelności naukowej w recenzowanej pracy niezwłocznie informuje o tym fakcie Wydawnictwo, które do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy wstrzymuje publikację dzieła.

Procedura wydawnicza i zasady recenzowania

Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Kaliszu

 1. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, zajmującą się edycją wszelkich form książki naukowej.
 2. Co roku, do 30 listopada wydawnictwo opracowuje plan wydawniczy na rok następny.
 3. Dziekani poszczególnych wydziałów uczelni, kierownicy jednostek oraz indywidualnie pracownicy naukowi i studenci mogą zgłaszać swoje propozycje do planu wydawniczego do dnia 30 października każdego roku. W zgłoszeniu podaje się nazwisko autora, tytuł lub tematykę publikacji, przybliżoną objętość oraz proponowany termin przekazania materiału do Wydawnictwa.
 4. Przygotowany na podstawie w/w propozycji plan wydawniczy jest weryfikowany pod kątem możliwości finansowania w ramach budżetu wydawnictwa, zgodności z profilem naukowym, a następnie zatwierdzany przez rektora.
 5. Publikacje znajdujące się w planie wydawniczym są kierowane do wydania w pierwszej kolejności. Gdy jednak zadeklarowany termin dostarczenia materiału do publikacji nie zostanie dochowany przez autora, Wydawnictwo może odmówić publikacji w danym roku.
 6. Za zgodą rektora, Wydawnictwo może kierować do publikacji prace spoza planu wydawniczego, o ile posiadają one źródła finansowania.
 7. Posiadanie przez autora lub instytucję funduszy na sfinansowanie publikacji, w postaci grantów, subwencji itp. nie gwarantuje wydania monografii naukowej. Zasady dotyczące etyki wydawniczej, procedury wydawniczej i recenzowania są wspólne dla wszystkich publikacji naukowych wydawanych przez Wydawnictwo, niezależnie od sposobu finansowania.
 8. Każda publikacja jest kwalifikowana do publikacji w następujących etapach:

– wstępna weryfikacja redakcyjna dostarczonego materiału przez autora,

– przekazanie materiału do recenzji,

– przekazanie uwag recenzenta autorowi i prośba o ustosunkowanie się do nich,

– w przypadku jednoznacznie pozytywnej recenzji i naniesieniu ewentualnych uwag przez autora przekazanie publikacji do składu,

– przekazanie złożonego materiału autorowi celem naniesienia korekty autorskiej,

– przekazanie materiału do ostatecznej korekty,

– druk lub publikacja elektroniczna,

– promocja, dystrybucja i rejestracja publikacji w bazach.

 

Zasady recenzowania tekstów

 1. Każde dzieło naukowe jest recenzowane.
 2. Recenzentem monografii naukowej może być samodzielny pracownik nauki posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 3. Recenzowane dzieło musi być traktowane jako dokument poufny. Nie może ono być pokazywane lub omawiane z innymi osobami bez zezwolenia redaktora lub autora.
 4. Recenzentów wyznacza Wydawnictwo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zgodności tematyki recenzowanej pracy z zainteresowaniami badawczymi recenzenta.
 5. Wyznaczając recenzenta Wydawnictwo dba o to, by pomiędzy recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów.
 6. Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego tekstu.
 7. Autor otrzymuje recenzje do wglądu i jest zobowiązany ustosunkować się do uwag recenzenta.
 8. Dzieło może zostać opublikowane po uzyskaniu jednoznacznie pozytywnej recenzji recenzenta – specjalisty danej dziedziny wiedzy, niezależnego, stanowiącego autorytet w danej dziedzinie naukowo-badawczej, z dorobkiem naukowym.
 9. W przypadku negatywnej recenzji Wydawnictwo ma prawo odmówić opublikowania tekstu. W przypadku recenzji niejednoznacznej wydawnictwo powołuje drugiego recenzenta.
 10. Recenzenci, oceniając tekst, powinni zwrócić uwagę na rzetelność treści wartość naukową, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
 11. Recenzent powinien zwracać Wydawcy uwagę na wszelkie znaczące podobieństwa lub pokrywanie się danych w rozpatrywanym dziele i innych opublikowanych pracach.
 12. Wydawnictwo zapewnia ochronę danych recenzentów oraz autorów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania..

Skip to content