Zasady recenzowania tekstów

Procedura wydawnicza i zasady recenzowania

Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Kaliszu

 1. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, zajmującą się edycją wszelkich form książki naukowej.
 2. Co roku, do 30 listopada wydawnictwo opracowuje plan wydawniczy na rok następny.
 3. Dziekani poszczególnych wydziałów uczelni, kierownicy jednostek oraz indywidualnie pracownicy naukowi i studenci mogą zgłaszać swoje propozycje do planu wydawniczego do dnia 30 października każdego roku. W zgłoszeniu podaje się nazwisko autora, tytuł lub tematykę publikacji, przybliżoną objętość oraz proponowany termin przekazania materiału do Wydawnictwa.
 4. Przygotowany na podstawie w/w propozycji plan wydawniczy jest weryfikowany pod kątem możliwości finansowania w ramach budżetu wydawnictwa, zgodności z profilem naukowym, a następnie zatwierdzany przez rektora.
 5. Publikacje znajdujące się w planie wydawniczym są kierowane do wydania w pierwszej kolejności. Gdy jednak zadeklarowany termin dostarczenia materiału do publikacji nie zostanie dochowany przez autora, Wydawnictwo może odmówić publikacji w danym roku.
 6. Za zgodą rektora, Wydawnictwo może kierować do publikacji prace spoza planu wydawniczego, o ile posiadają one źródła finansowania.
 7. Posiadanie przez autora lub instytucję funduszy na sfinansowanie publikacji, w postaci grantów, subwencji itp. nie gwarantuje wydania monografii naukowej. Zasady dotyczące etyki wydawniczej, procedury wydawniczej i recenzowania są wspólne dla wszystkich publikacji naukowych wydawanych przez Wydawnictwo, niezależnie od sposobu finansowania.
 8. Każda publikacja jest kwalifikowana do publikacji w następujących etapach:

– wstępna weryfikacja redakcyjna dostarczonego materiału przez autora,

– przekazanie materiału do recenzji,

– przekazanie uwag recenzenta autorowi i prośba o ustosunkowanie się do nich,

– w przypadku jednoznacznie pozytywnej recenzji i naniesieniu ewentualnych uwag przez autora przekazanie publikacji do składu,

– przekazanie złożonego materiału autorowi celem naniesienia korekty autorskiej,

– przekazanie materiału do ostatecznej korekty,

– druk lub publikacja elektroniczna,

– promocja, dystrybucja i rejestracja publikacji w bazach.

 

Zasady recenzowania tekstów

 1. Każde dzieło naukowe jest recenzowane.
 2. Recenzentem monografii naukowej może być samodzielny pracownik nauki posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 3. Recenzowane dzieło musi być traktowane jako dokument poufny. Nie może ono być pokazywane lub omawiane z innymi osobami bez zezwolenia redaktora lub autora.
 4. Recenzentów wyznacza Wydawnictwo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zgodności tematyki recenzowanej pracy z zainteresowaniami badawczymi recenzenta.
 5. Wyznaczając recenzenta Wydawnictwo dba o to, by pomiędzy recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów.
 6. Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego tekstu.
 7. Autor otrzymuje recenzje do wglądu i jest zobowiązany ustosunkować się do uwag recenzenta.
 8. Dzieło może zostać opublikowane po uzyskaniu jednoznacznie pozytywnej recenzji recenzenta – specjalisty danej dziedziny wiedzy, niezależnego, stanowiącego autorytet w danej dziedzinie naukowo-badawczej, z dorobkiem naukowym.
 9. W przypadku negatywnej recenzji Wydawnictwo ma prawo odmówić opublikowania tekstu. W przypadku recenzji niejednoznacznej wydawnictwo powołuje drugiego recenzenta.
 10. Recenzenci, oceniając tekst, powinni zwrócić uwagę na rzetelność treści wartość naukową, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
 11. Recenzent powinien zwracać Wydawcy uwagę na wszelkie znaczące podobieństwa lub pokrywanie się danych w rozpatrywanym dziele i innych opublikowanych pracach.
 12. Wydawnictwo zapewnia ochronę danych recenzentów oraz autorów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

Skip to content